Bypass "Microsoft Genuine Windows Validation"

Bill Gates (Microsoft) nhân chuyến công du bên Á Châu (Việt Nam, Tàu…) và nhận thấy rằng thiên hạ dùng nhu liệu (software) của Microsoft "chùa" nhiều quá, nhất là Windows. Sau khi về lại Mỹ, chàng ta liền ra lệnh cho nhân viên viết một nhu liệu mới để kiểm soát Windows bằng cách là một licence là một máy computer. Tên của nhu liệu này gọi là "Microsoft Genuine Windows Validation". Không như lúc trước là một licence có thể dùng đến 2, 3 hoặc 5… cái computers.

Nếu quư vị đang dùng unauthorized versions of Windows XP (của chùa) và đang bị cái nan giải nhất là cái message “This Microsoft Windows is not Genuine...” xuất hiện mỗi khi mở máy computer.

Trước hết quư vị create một temporary folder trong máy computer.

Create một temporary folder
• Right-click Start và select Explore hoặc Click Start
• Click vào My Computer và click vào driver có chữ (C:)
• Nếu quư vị không thấy folder có tên Temp hoặc temp:
   - Click vào driver có chữ C:
   - Click vào File -> New -> Folder và save folder là Temp

Sau đó, quư vị có thể dùng một trong những phương thức sau để trị cơn bệnh “Windows is not Genuine...”

A. Dùng nhu liệu muBlinder
1. Click vào http://msdn.microsoft.com/netframework/downloads/updates/default.aspx
• Click vào Download x86 version ở nơi .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package
• Save file dotnetfx.exe vào folder Temp.
• Vào folder Temp, double-click file dotnetfx.exe và theo phần chỉ dẫn để install nhu liệu này vào máy.

2. Click vào link http://www.p2plife.com/forums/Official_muBlinder_Page-t320.html
• Click vào muBlinder.zip ở nơi DOWNLOAD: Version 2.x
• Save muBliner.zip vào folder Temp.
• Vào folder Temp, double-click muBliner.zip và extract nó vào folder Temp
• Vào lại folder Temp và double-click file muBliner.exe để install nhu liệu vào máy
• Click Vadiation tabEnable


• Click NotificationSuppress


Muốn t́m hiểu thêm về cách thức này, quư vị click vào link sau:
http://www.p2plife.com/forums/Official_muBlinder_Page-t320.html
 

B. Dùng Internet Explorer (IE)
1. Click vào Tools
2. Click vào Manage add-ons...
3. Disable nơi Windows genuine advantage

Trong trường hợp quư vị muốn re-install Windows, và không muốn lạm lại “Windows Genuine Validation...”, quư vị có thể làm như sau:
• Vào folder C:\Documents and Settings\All Users\Application Data và copy tất cả vào CD hoặc DVD
• Sau khi re-install Windows xong, quư vị copy từ CD hoặc DVD vào lại folder C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

Muốn t́m hiểu thêm về cách thức này, quư vị click vào link sau:
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/windows-xp/23046-windows-validation-trick.html


C. Dùng Unlocker
1. Click vào link sau để download unlocker.zip file vào folder Temp
Download unlocker.zip file
2. Vào folder Temp và extract unlocker.zip vào lại foler Temp
3. Double-click unlocker1.8.3.exe để install nhu liệu vào máy
4. Dùng CopyPaste 3 files LegitCheckControll.dll, wgalogon.dll and WgaTray.exe vào folder C:\Windows\System32.
5. Nếu Windows complains:
• Right-click vào LegitCheckControll.dll -> click Unlocker -> Delete -> OK
• Tiếp tục làm như trên cho 2 files c̣n lại
6. Vào folder C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage\data
(Trường hợp quư vị không thấy folder hoặc file, right-click vào nó, xong click vào Properties và chọn uncheck Hide hidden files hoặc folders)
7. Mở file Data.dat bằng Notepad và delete tất cả những ǵ trong đó và click Save. Sau đó Right-click vào file Data.dat, click Properties và check box Read only.
8. Re-start PC.

Muốn t́m hiểu thêm về phần chỉ dẫn, quư vị mở file Validation Removal.doc


Sau khi chọn lựa và dùng một trong những phương thức trên, hy vọng quư vị sẽ không c̣n thấy cái message nan giải “This Microsoft Windows is not genuine ....” xuất hiện nữa.

TL