Điều Chỉnh Browser

Để đọc được tiếng Việt trên web site, quư vị cần phải có IE 5.5 hoặc Netscape Navigator 6.0 trở lên.
Muốn t́m version của Browser, click vào Help rồi About…

Sau đây là địa chỉ download của Browser: 

- Internet Explorer (IE) – http://www.microsoft.com/download 
- Netscape Navigator   – http://browsers.netscape.com/browsers/main.tmpl  

Và đây là phần điều chỉnh Browser - chỉ làm một lần:

Microsoft Internet Explorer (IE) Browser (version 6.x)

1. Click View | Encoding | Western European (Windows) Auto-Select hoặc 
Right-mouse click | Encoding | Western European (Windows) Auto-Select

2. Click Tools | Internet Options | General | bấm vào nút Fonts và chọn 
        - Language script: Latin based 
        - Web page font: Times New Roman
        - Plain text font: Courier New
        - Click OK.


Microsoft Internet Explorer (IE) Browser (version 7.x)


1. Click Page | Encoding | Western European (Windows) Auto-Select hoặc 
Right-mouse click | Encoding | Western European (Windows) Auto-Select

2. Click Tools | Internet Options | General | bấm vào nút Fonts và chọn 
        - Language script: Latin based 
        - Web page font: Times New Roman
        - Plain text font: Courier New
        - Click OK.


Mozilla Firefox

Click View | Character Coding | Western (ISO-8859-1)

Trường hợp bài vở viết dưới dạng Unicode (UTF-8), chọn Unicode (UTF-8).


Netscape Browser


1. Click View | Character Coding | Western (ISO-8859-1) Auto-Detect Off hoặc
    Click View | Character Coding | Western (Windows -1252) Auto-Detect Off hoặc
    Right-mouse click | Character Coding | Western (ISO-8859-1) Auto-Detect Off

 

2. Click Edit | Preference | Font | Appearance và chọn
    - Fonts for: Unicode
    - Serif: Times New Roman
    - Click OK

TL