Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Thăm Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên Tháng 12 Năm 1968

  Phái Đoàn có Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ, Ông Hoàng Đức Nhă,
Trung Tướng Đặng Văn Quang, Trung Tướng Nguyễn Văn Là, Trung Tướng Lê Nguyên Khang và một số Tướng Lănh khác.